MỤC ĐÍCH CHÍNH
Mục đích chính của Hội Thiện Nguyện Người Cùi Đa Miên là để giảm bớt những đau thương gây ra bởi bệnh cùi bằng cách ngăn chặn sự phát triển và chữa chạy những di chứng của bệnh cùi.